ສ້າງກະທູ້

ຮ່ວມຕັ້ງຄຳຖາມ ( ສະເພາະພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດເທົ່ານັ້ນ! )