ໂປຼແກຼມຂາຍໜ້າຮ້ານ (POS)

ໂປຼແກຼມຂາຍໜ້າຮ້ານ (POS)

ເປັນໂປຼແກຣມເປັນໂປຼແກຣມຂາຍໜ້າຮ້ານ ສ່ວນປະກອບຫຼັກໆຂອງລະບົບມີ ເຊັ່ນ: ລະບົບການຂາຍໜ້າຮ້ານ (POS) ລະບົບການຈັດຊື້ ລະບົບການຮັບເຂົ້າ ລະບົບການຂາຍອອກ ລະບົບສິນຄ້າຄົງເຫຼືອໃນສາງ ອອກບິນຂາຍ ທີ່ຮອງຮັບເຄື່ອງອ່ານບາໂຄດໂດຍ ລະບົບລາຍງານ ແລະ ເຄື່ອງພີມ Slip ໄດ້.
ລາຍລະອຽດການສັ່ງຊື້
• ສາມາດອອກໃບສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄປຫາຜູ້ສະໜອງຕາມສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການ
• ສາມາດກວດສອບລາຍການສັ່ງຊື້ທີ່ຕອບສະໜອງ ຫຼື ຍັງຄ້າງຢູ່
+ ການຊື້ (ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ)
• ສາມາດຮັບເຄື່ອງເຂົ້າສາງໂດຍໃຊ້ບາໂຄດແທນການປ້ອນ
• ສາມາດມາດປ້ອນລະຫັດສີນຄ້າດ້ວຍມື້
+ ການຂາຍ
• ສາມາດກຳນົດລາຄາຊື້-ຂາຍໄດ້ໜືງໃນສາມສະກຸນເງິນ(ກີບບາດ ຫຼື ໂດລາ)
• ສາມາດເລືອກການອອກບິນໄດ້ໜືງໃນສາມສະກຸນເງິນກີບ
• ຮອງຮັບຜູ້ຂາຍຄົນດຽວ
1. ໃຊ້ບາໂຄດຊ່ວຍໃນການຂາຍ
2. ປ້ອນລະຫັດສີນຄ້າດ້ວຍມື້
3. ຊອກຫາຕາມຊື່ສິນຄ້າ
+ ການຊຳລະ
• ລູກຄ້າສາມາດເລືອການຊຳລະ
1. ຈ່າຍສົດ
2. ຕິດໜີ້ (ຈ່າຍຜ່ອນ)
3. ໂອນເຂົ້າບັນຊີຜ່ານທະນາຄານ (Bank VISA)
+ ລະບົບສາງ
• ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງສິນຄ້າ
• ໂອນຍ້າຍສາງ
• ສາງສີນຄ້າທີ່ເຫຼືອປະຈຸບັນ
 ລະບົບລາຍງານ
• ລາຍງານການຊື້-ຂາຍປະຈຳວັນ
• ລາຍງານການຊື້-ຂາຍຕາມຜູ້ສະໜອງ
• ລາຍງານສິນຄ້າຫຍັງເຫຼືອ

Akat Restaurant ໂປຣແກຣມ ຮ້ານອາຫານ

Payroll