AKAT SOLUTION SOLE CO.LTD

ປະຫັວດຫຍໍ້:

ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ ອາກາດ ໂຊລູເຊີນ ຈຳກັດຜູູ້ດຽວ ຈຳກັດຜູູ້ດຽວ (ຊື່ພາສາ ອັງກິດ: AKAT SOLUTION SOLE CO.LTD) ແມ່ນໄດ້ລິເລີ່ມຈາກທີມງານນ້ອຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດທາງວິສະວະກຳໄອທີ ຊຶ່ງໄດ້ລິເລີ່ມອອກແບບ ແລະ ສ້າງລະບົບໂປຼແກຼມແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ. ຈົນມາເຖິງປີ 2012 ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນລາວທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າເປັນຊະມະຊິກການຄ້າອາຊຽນໃນທ້າຍປີ 2015. ບໍລິສັດແມ່ນທຳໜ້າທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບລະບົບໂປຣແກຣມ ແລະ ສາມາດສະໜອງອຸປະກອນໄອທີໄດ້. ວິໃສທັດ ຂອງບໍລິສັດແມ່ນທີມທີ່ເປັນຜູ້ນຳເຕັກໂນໂລຊີໃນການພັດທະນາໂປຣແກຣມ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ທັນສະໃໝໃນປະເທດລາວ. ພາລະກິດ ຂອງບໍລິສັດແມ່ນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາຕາມຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມຊົມໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈສູງໃນການບໍລິ ການລູກຄ້າໃຫ້ປະທັບໃຈວອ່ງໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

Resources

Management Team

Name : Mr. Khamla Rattanavong
Mobile: 020 55579888
E-mail: krattanavong@gmail.com
Experience: Engineering as the database design and software engineering. Has experience in different culture and environment with IT concern as software developer in Laos

Developer team

Name : Mr. Vongxay Lor
Mobile: 020 22441381
E-mail: xoblauj@yahoo.com
Experience: Computer science focusing on software development for more than 7 years
Name : Mr. Anousack
Mobile:
E-mail:
Experience: Computer science, software developer
Name : Mr. Oley Aphivath
Mobile: 020 76088161
E-mail: Aphivatho@gmail.com
Experience: Computer science Android and windows developer
Name : Mr. Somvang Vilayphone
Mobile:
E-mail:
Experience: Computer Science, focusing in developing software with many environment such C#, Android, VB.net and iOS for more than 7 years
Name : Mr. Chandasack SOUKSIRISAVATH
Mobile: 020 58899066
E-mail: Chandasack@gmail.com
Experience:

Support Team

Name : Mr. Xaysana Singrajphak
Mobile: 0305352037
E-mail: xaysanarevolution@gmail.com
Experience: has many experience in coordinate with development sectors and government eagers to work with customers closely

Advisors

Name : Mr. Khamseng Vilayphone
Mobile: +856 20 555 53 000
E-mail: v.khamseng@gmail.com
Experience: Engineering master in computer programming and system design. Has an experience more than 14 years in software development and database application. He is a consultant to many organization such private companies Lao Lottery development to design the ICT system and software with the advanced technology by using good software such as VB C# .Net framework SQL server and network security